В немалко случаи икономиката се счита за твърде суха и недостъпна материя, която се занимава с никому непотребни статистически данни за стоки и услуги. Икономиката не е суха тема. Не става дума за статистика, а за човешки животи. Става въпрос за идеите, които мотивират хората. Става въпрос за това как хората действат от своето раждане до своята смърт. Това е най-важният и интересен въпрос по отношение на всичко – човешкото действие.

Ние всички трябва да сме икономисти по един или друг начин. Всеки човек е изправен пред проблема как да стане по-добър икономист в своята ежедневна работа, в своя семеен живот и в своя път като граждан на държавата и на света. Най-големият образователен проблем днес е как да се осигури на хората по-добро разбиране на икономиката. Всички наши политически проблеми, за които имаме толкова много разногласия ежедневно, са икономически проблеми. Основният ни проблем е как да се решат тези икономически противоборства. Най-близките до истината отговори могат да бъдат намерени само чрез прибягване до изучаването на фундаменталните икономически принципи.

Много хора смятат, че икономиката е въпрос на мнения. Икономиката не е противоборство на мнения. Това е наука и като наука тя се занимава с вечни закони – такива, които хората не могат да променят и които остават постоянни. Ако искаме да подобрим собствените си удовлетворения в живота, трябва да подобрим способността ни да познаваме и използваме тези закони на икономиката, за да постигнем повече от нещата, които искаме. Така че, ако цивилизованият свят желае да се развива, хората трябва да научат повече за тази наука за човешкото действие.

Един от най-великите икономически трудове в историята с автор Лудвиг фон Мизес носи названието „Човешкото действие“. Името не е избрано случайно – „човекът“ и „действието“ изграждат цялата икономическа наука. Във всяко действие през целия ни живот винаги сме обменяли нещо, което имаме за нещо, което искаме. Обменяме своето време, енергия, пари или друго оскъдно благо за това, което желаем. Всяко едно от нашите действия е обмен. Доброто разбираме на фундаментите на икономиката ни учи на това да подобряваме действията си, ако искаме да получим повече от нещата, които искаме в живота.

Всяко човешко действие предполага несъвършенство. Ако човекът бе съвършен, нямаше да има причина да действа и съответно да променя бъдещето. Ако имахме всичко, което искаме, нямаше да има причина да живеем. Когато дойде денят, в който човек счита, че има всичко, той вече няма нищо, за което да се бори. Това би била неговата фактическа смърт. Животът е серия от действия, които се опитват да подобрят бъдещето, а бъдещето винаги се нуждае от подобрение от наша гледна точка. Животът никога не е съвършен, но подлежи на промяна и надеждата ни е, че нашите действия ще доведат до промени към по-добро, а не към по-лошо.

Тук идва и нашата нелека роля. Били с по-десни, или с по-леви разбирания, повечето хора с по-задълбочени икономически познания се борят за подобряване на макроикономическата среда, бизнес климата, а оттам – и за повече инвестиции и предприемачески инициативи. Екипът зад този брой на Business Quarterly e подбран неслучайно. Това са хора с експертиза по темата, която опитваме да разглеждаме през всички възможни ъгли.

Първосигнално, замисляйки се за добивната индустрия, човек я асоцира с „неекологичност“ и „мръсотия“. В миналото секторът е имал лоша репутация с отношението си към околната среда и е трябвало да се поучи от грешките си по трудния начин. Към ден днешен спокойно можем да кажем, че с развитието на технологиите добивната индустрия вече е значително по-екосъобразна и социално отговорна.

В повечето страни нормите за издаване на разрешителни са значителен брой, което принуждава компаниите да търсят иновативни начини за смекчаване на тяхното въздействие върху околната среда. Приемането на чисти технологии се наблюдава във всички видове индустрии. Търговците на дребно намират алтернативни начини да предоставят продукти с по-малко опаковки на своите потребители, транспортните фирми модернизират своите автопаркове от дизелово гориво до по-чисти алтернативи, а водните компании използват чиста технология за разработване на нови техники за филтриране, управление и разпространение на най-ценния ресурс. Минно-добивната промишленост следва този път като прилага чисти технологии, за да създаде по-устойчива индустрия.

Това ни връща на темата за човешкото действие. Всичките тези норми на поведение на компаниите от различни сектори са продиктувани от желанието им да са по-активна част от пазара. Този пазар, основата на който са хората и техните малки ежедневни и големи дългосрочни желания. Макар че за мнозина икономиката освен чужда, е и територия, в която умишлено не искат да навлизат, тази наука със сигурност предопределя живота на всеки един от нас. Ето защо ще разчитаме да водим тези ежедневни малки битки заедно, за да живеем дългосрочно в едно по-стабилно и конкурентно общество.

Споделете