Последните макроикономически данни за България показват една устойчива позитивна тенденция. Тя е изцяло в унисон със случващото се, както в европейската, така и в световната икономика. Българската икономика отчете 3,6% реален растеж за 2017 г. при очаквани 4%. Това се дължеше на по-силно отрицателния принос на нетния износ, въпреки че вътрешното търсене се представи по-добре от очакваното.

Според прогнозите на Министерство на финансите ръстът на БВП ще се ускори до 3,9-4,0% през 2018 г., като вътрешното търсене ще продължи да бъде водещо. Икономическата активност слабо ще се забави до 3,8% през 2019 г. и до 3,7% в периода 2020-2021 г.

Забелязва се трайна тенденция към намаляване на външния дълг и увеличаване на коефициента на заетост. Налице е бавен, но устойчив ръст на доходите на населението. Запазват се допустими нива на инфлация на годишна база.

През 2017 г. растежът на заетостта бе по-висок от очаквания, но недостатъчно, за да има трайно пречупване на негативната тенденция от последното десетилетие. Очаква се в средносрочен план ограниченията от страна на предлагането на труд и негативното демографско развитие да се отразят в забавяне на растежа на заетите до преустановяването му през 2021 г.

Очакванията за инфлацията са повишени предвид отчетената динамика през 2017 г. и първите три месеца на 2018 г., както и прогнозите за международните цени на храните и петрола. Кредитирането за частния сектор ще продължи да се ускорява, но в последните прогнози на МФ очакванията за неговия растеж са занижени предвид по-бавното възстановяване на кредита за нефинансови предприятия.

Основните рискове пред българската икономика са свързани с развитието на външната среда, динамиката на международните цени, неблагоприятните демографски тенденции в страната, както и евентуално по-добро от очакваното усвояване на европейските средства. Въпреки положителните тенденции, българската икономика е все още във фазата на натрупване и инвестиране на капитал – вътрешен и външен. Негативни предпоставки за ускоряване на този процес са неразвития капиталов пазар и фактори, които отблъскват инвестиции – административна тежест и лоша инфраструктура.

Споделете